SÖZEL BİLDİRİ OTURUMLARI

CUMA 08:00-09:00
(Sözlü Bildiri Oturumu) SALON B
Oturum Başkanı: Buket ÇELİK & Burçak ŞAHİN KÖZE

S1
Kraniyal ve Spinal Cerrahi Uygulanan Hastaların Konfor Düzeyi ve Etkileyen Faktörler
Zeynep Kızılcık Özkan
S2
Kolorektal Cerrahi Sonrası Hastaların Ağrı İnançlarının Ağrıyla Başa Çıkma Düzeylerine Etkisi
Esra Anuş Topdemir
S3
Ortopedik Cerrahi Planlanan Hastalarda Ameliyatı Bekleme Süresi ile Cerrahi Korku Düzeyleri ve Ameliyat Sonrası Ağrı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Suzan Güven
S4
Kardiyovasküler Cerrahi Uygulanan Hastalarda Ameliyat Sırasında Basınç Yarası Gelişme Riskinin Belirlenmesi
Melike Şeker
S5
Jinekolojik Cerrahi Öncesi Kaygının Psikolojik İyi Oluş ve Maneviyat ile İlişkisi
Ebru Dığrak
S6
Postoperatif Yoğun Bakıma Kabul Edilen Hastaların Kızıl Ötesi Termogrofi ile Cilt Sıcaklığının Görüntülenmesi ve Basınç Ülseri Açısından Değerlendirilmesi
Onur Çor
S7
Ebeveynler İçin Cerrahi Anksiyete Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması
Özge Uçar
S8
Ortopedik Cerrahi Girişim Uygulanan Hastaların Bakım Bağımlılık Düzeyi ve İlişkili Faktörler
Zeynep Kızılcık Özkan

CUMA 08:00-09:00
(Sözlü Bildiri Oturumu) SALON D
Oturum Başkanları: Yasemin ALTINBAŞ & Fadime ÇETİN

S9
Cerrahi Kliniklerde Yatan Hastalarda Ameliyat Öncesi Açlık Süresinin Ameliyat Sonrası İyileşmeye, Komplikasyonlara ve Hasta Memnuniyetine Etkisinin Belirlenmesi
Ebru Çelebi
S10
Ortopedik Cerrahi Geçiren Hastalarda Cerrahi Korkunun Ameliyat Sonrası Bulantı Kusmaya Etkisi
Hatice Özsoy
S11
Amputasyonu Olan Hastanın L.E.A.R.N.S. Modeline Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Fazilet Tamer
S12
Açık Kalp Ameliyatı Geçiren Hastalarda Ameliyat Sonrası İlk Ayağa Kalkma Süreci ve Etkileyen Faktörler
Ezgi Arslan
S13
Oryantasyon Eğitim Programlarında Perioperatif Hemşirelik Bakımına Yönelik Verilen Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Aylin Günay
S14
Stomalı Bireylerde Benlik Saygısının İncelenmesi: Kalitatif Bir Çalışma
Seda Cansu Yeniğün
S15
Laparoskopik Robot Yardımlı Cerrahide Karbondioksit Gazının Hemşireye Etkisi
Fikret Karayurt
S144
Ameliyathane hemşirelerinin iş hayatında karşılaştığı olumlu ve olumsuz durumlar: Nitel araştırma
Fatih Mehmet Dişçeken

CUMA 08:00-09:00
(Sözlü Bildiri Oturumu) SALON E
Oturum Başkanları: Yelda Candan Dönmez & Gülden APAK

S16
Cerrahi Hemşirelerinin Basınç Yarasını Önlemeye Yönelik Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
Fadime Gök
S17
Bariatrik cerrahinin kadınlarda üriner inkontinans üzerine uzun dönem etkileri
Betül Güven
S18
Sıfır Noktasında Cerrahi Hemşireliği: Nitel Bir Çalışma
Zeynep
S19
Cerrahi Hastalarının Perioperatif Mahremiyete İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Muharrem Çelik
S20
Kardiyak Cerrahi Sonrası Erken Mobilizasyona İlişkin Hasta Deneyimleri
Belma Ay Kılıçaslan
S21
Meme Kanserine Bağlı Lenfödem Gelişen Kadınlarda Lenfödem Okulunun Etkinliğinin İncelenmesi: Yarı Deneysel Bir Çalışma
Zeynep Deveci Koçbilek
S22
Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Geçiren Hastaların Taburculuk Sonrası Tele-Sağlık izlemi ile Öz Etkililik ve Memnuniyet Durumunun Değerlendirilmesi
Ebru Dığrak
S23
Sanal Gerçeklik Gözlüğü Kullanımının Cerrahi Hemşirelerin Stres Düzeyleri Üzerine Etkisi: Çapraz Grup Desenli Çalışma
Seher Ünver

CUMA 08:00-09:00
(Sözlü Bildiri Oturumu) SALON F
Oturum Başkanları: Fadime ÇINAR & Pınar ONGUN

S24
Yeni mezun hemşirelerde yaşlı ayrımcılığı ve yaşlı bireylere bakım verme istekliliğinin bakım davranışları üzerine etkisi: kesitsel bir araştırma
Merve Tarhan
S25
Ortopedik Cerrahi Uygulanan Hastalarda Ameliyathane Basınç Yarası Prevalansının ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi Hatice Eğilmez
S26
Cerrahi Hemşirelerinde COVID-19 Korkusunun Standart Önlemlere Uyuma Etkisi Zeynep Kiliç
S27
Hemşirelerde Şiddet Görme Korkusunun İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Aşırı İş Yükünün Rolü Ebru Dığrak
S28
Ürolojik Cerrahi Hastalarının Ameliyat Sonrası Ağrı Deneyimleri ve Ağrı Kontrolünde Hastaya Verilen Bakımın Kalitesinin İncelenmesi
Sevgi Deniz Doğan
S29
Cerrahi hastalarının taburculuk eğitiminden memnuniyet düzeyinin belirlenmesi
Selda Rızalar
S30
Yanık Pansumanı Sırasında Sanal Gerçeklik: Hastalar Deneyimlerinden Memnun Mu? Nitel Bir Çalışma Rabia Görücü
S31
Kalp Damar Cerrahisi Hastalarında Ameliyat Sırasında Basınç Ülseri Gelişme Riskinin Belirlenmesi
Zeynep Gürer
S104 Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin AjiteHasta ile Başetme Yöntemlerinin Belirlenmesi: Nitel Çalışma Pınar Doğan, Merve Tarhan

CUMA 16:30-17:30
(Sözlü Bildiri Oturumu) SALON F
Oturum Başkanları: İlkay GÜNER & Hale TURHAN DAMAR

S32
Revize Edilmiş Amerikan Ağrı Derneği Hasta Sonuçları Anketine (APS-POQ-R) Göre Ameliyat Sonrası Ağrı Yönetiminde Hasta Sonuçlarının Değerlendirilmesi
İlknur Tura
S33
Artroskopik Cerrahi Uygulanan Hastalarda Öğrenim Gereksinimleri ve Öz Bakım Gücü
Hülya Üstündağ
S34
Cerrahi Hemşirelerinin Malign Hipertermide Tedavi ve Hemşirelik Bakımına İlişkin Farkındalıkları
Nurgül Arpag
S35
Ameliyathanedeki Ortam Gürültüsünün Sağlık Çalışanları Üzerindeki Fizyolojik Ve Psikolojik Etkileri
Muaz Gülşen
S36
Pediatrik Ortopedik Cerrahi Hastalarında Ameliyat Sonrası Ortaya Çıkan Derlenme Ajitasyonunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Nazife Gamze Özer Özlü
S37
Yapay Zeka Dil Modeli ChatGPT Tarafından Oluşturulan Cerrahi Hemşireliği Makalelerinin Güvenilirlik ve Kalite Açısından Değerlendirilmesi
Mahmut Dağcı
S38
Karaciğer Transplantasyonu Yapılan Bireylerde Belirsizliğe Tahammülsüzlük ve Uykululuk Durumunun İncelenmesi
Adile Savsar

CUMA 16:30-17:30
(Sözlü Bildiri Oturumu) SALON G
Oturum Başkanları: Sevban ARSLAN & Eda YOLTAY

S39
Spinal cerrahi girişim geçiren yaşlı bireylerin mobilizasyon düzeyinin ağrı ve düşme korkusu ile ilişkisi ve etkileyen etmenlerin belirlenmesi
Hale Turhan Damar
S40
Farklı Ülkelerdeki Ameliyathane Hemşirelerinin Ameliyata Bağlı Basınç Yaralanması Farkındalığının İncelenmesi
Buket Çelik
S41
Kalp Cerrahisi Geçiren Hastalarda Mekanik Ventilatöre Uyum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Berrin Pazar
S42
Açık kalp cerrahisi öncesi hastaların cinsiyete göre metaforik algılarının incelenmesi
Eda Ayten Kankaya
S43
Farklı Kuşaktaki Cerrahi Hemşirelerin Tıbbi Hata Eğilim Düzeyleri ve İlişkili Faktörler Selin Orhan
S44
EQ-5D-5L Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Geçiren Hastalarda Güvenilir Bir Ölçüm Aracı Mıdır?
Hafize Savaş
S45
Cerrahi Hemşireleri Ameliyathane Sterilizasyon Bilgi Düzeyleri Hakkında Kesitsel Çalışma
Melike Özçelik
S46
Hemşire ve Diğer Sağlık Personellerinin Cerrahi Dumana Yönelik Bilgi Düzeyleri ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi
Özlem Kersu

CUMA 17:30-18:30
(Sözlü Bildiri Oturumu) SALON E
Oturum Başkanları: FATMA DEMİR KORKMAZ & Aliye Akgün ALCAN

S47
Üst Ekstremite Cerrahisi Pnömatik Turnike Uygulamalarında Manşon Basınç Düzeyi ve Koruyucu Dolgu Malzemesi Seçiminin Cilt Komplikasyonlarının Önlenmesine Etkisi: Klinik Araştırma
Sevgi Vermişli
S48
Kalp Damar Cerrahisi İlişkili Basınç Yaralarının Önlenmesinde Üç Boyutlu Kumaştan Basınç Azaltıcı Destek Yüzey Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Yeşim İşler Işıldak
S49
Torakotomi Sonrası Oral Beslenmeye Ilık Su İle Başlamanın Bağırsak Motilitesine Etkisinin Belirlenmesi: Randomize Kontrollü Çalışma
Ayşe Gökce Işıklı
S50
Kardiyak Cerrahi Sonrası Karın Masajının Konstipasyon Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
Gamze Ataman Yıldız
S51
Koroner Arter Bypass Grefti Geçirmiş Hastaların Kardiyak Semptomları, Anksiyete Düzeyleri Ve Ölüme Karşı Tutumlarının Tele-Sağlık Aracılığı İle İncelenmesi
Sevda suçeken
S52
Kolorektal Cerrahi Uygulanacak Hastalarda Preoperatif Oral Karbonhidrat Uygulamasının Ameliyat Sonrası Glukometabolik Yanıt, Subjektif İyilik Hali ve Yaşam Kalitesine Etkisi: Randomize Kontrollü Çift Kör Çalışma
Cemile Çelebi
S53
Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu Yapılan Hastalarda Anksiyete Düzeylerinin ve Anksiyeteyi Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Havva Kara
S54
Elektif Kalça Kırığı Ameliyatı Geçiren Hastalarda Ameliyat Öncesi Oral Peynir Altı Suyu Alımının Hastanın Kan Glukoz, Açlık- Susuzluk ve Bulantı- Kusma Düzeyine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
Hümeyra Yüksel
S55
Genel Anestezi Altında Laparoskopik Kolesistektomi Uygulanan Hastalarda İstenmeyen Perioperatif Hipoterminin Yaşam Bulgularına Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
Pınar Yılmaz Eker
S56
Elektif Sezaryen Ameliyatlarında Preoperatif Dönem Oral, Katı Besin ve Sıvı Alım Durumunun Anestezi Sonrası Vital Bulgulara Etkisi
Ebru Dığrak

CUMA 17:30-18:30
(Sözlü Bildiri Oturumu) SALON F
Oturum Başkanları: Hatice AYHAN & Nermin OCAKTAN

S57
Kolesistektomi Yapılan Hastalarda Aromaterapinin Ağrı, Uyku ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi: Tek Kör, Paralel Grup, Randomize Kontrollü Çalışma
Seda Akutay
S58
Hemşirelik Öğrencilerinin Arteriyel Kan Gazı Değerlendirmesinde Kahoot Uygulamasının Etkisinin Belirlenmesi
Berrin Pazar
S60
Ameliyat Giysisinin Hastalarda Anksiyete ve Fizyolojik Parametrelere Etkisi
Derya Kırıcı
S61
Mobil Uygulamaların Meme Kanseri Nedeniyle Ameliyat Olan Hastaların Bakım Sonuçlarına Etkisinin Değerlendirilmesi
Aylin Günay
S62
Kolonoskopi Öncesi Lavanta Yağı İnhalasyonunun Anksiyete ve Konfor Üzerine Etkisi: Randomize kontrollü, çift kör, tek merkezli bir çalışma
Seher Deniz Öztekin
S63
Cerrahi Hemşirelerin Bireyselleştirilmiş Perioperatif Bakım Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
Hümeyra Yüksel
S64
Koroner Arter Bypass Greft Hastalarında Algılanan Sosyal Desteğin Ameliyat Sonrası Konforla İlişkisi
Aysel Doğan
S65
Cerrahi Birimlerde Çalışan Hemşirelerin Diyabetli Hastalarda Ameliyat Öncesi Hazırlık Protokollerine Uyma Durumlarının Belirlenmesi
Emel Namoğlu

CUMA 17:30-18:30
(Sözlü Bildiri Oturumu) SALON G
Oturum Başkanları: Fadime ÇINAR & Eda KANKAYA

S66  
Akciğer Kanseri Ameliyatı Deneyimleyen Hastaların Spiritüel İyi-Oluşlarının Uyku Kalitesi ve Konfor ile İlişkisi
Ahmet Özdemir  
S67
Depremzede Hemşire Bir Felakette Yardımcı Olabilir mi? 2023 Pazarcık Depremi Üzerine Deneyimler
Evin Korkmaz
S68
Total Diz Artroplastisi ve Total Kalça Artroplastisi Yapılan Hastalara Uygulanan Diyafram Nefes Egzersizinin Kaygı Üzerine Etkisi
Serap SAYAR
S69
Temel Yaşam Desteği Eğitiminde Psikomotor Becerilerin Otonom Öğrenilmesinde Yeni Bir Yöntem: Randomize Kontrollü Çalışma
Kadiriye Pehlivan
S70
Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Erken Postoperatif Dönemde Uygulanan Soğuk Buharın Bulantı ve Kusma Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
Esra Durmayüksel
S71
Kolesistektomi uygulanan hastaların taburculuğa hazır oluşluk düzeyinin ameliyat sonrası iyileşme düzeyine etkisi
Emel Cihan
S72
Ameliyathane Hemşirelerinde Gelişen Kas-İskelet Sistemi Semptomlarının Belirlenmesi
Kıymet Öztepe Yeşilyurt
S73
Kardiyak Cerrahisi Sonrası Sosyal Destek Algısının Post Travmatik Büyümeye Etkisinin İncelenmesi
Havvane Kulaksızoğlu
S74
Kalp Ameliyatı Geçirmiş Bireylerin Tamamlayıcı ve Destekleyici Tedavi Kullanım Durumları ve Tutumlarının İncelenmesi
Tuğba Albayram

CUMARTESİ 08:00-09:00
(Sözlü Bildiri Oturumu) SALON D
Oturum Başkanları: Yasemin ALTINBAŞ & Sema KILIÇ

S75
Batın Ameliyatı Geçiren Hastaların Perioperatif Hemşirelik Bakım Kalitesi Algısı: Kesitsel Bir Çalışma
Ezgi Arslan
S76
Sistoskopi İlişkili Ağrı, Utanç ve Anksiyetenin Değerlendirilmesi
Yasemin Özhanlı
S77
Spinal Cerrahide Cerrahi Sonrası İyileşmeyi Hızlandırma (ERAS) Protokolü’nün Türkiye’deki Nöroşirürji Kliniklerinde Uygulanabilirliği: Pilot çalışma
Fatma Balcı
S78
Kolorektal Kanser Nedeniyle Cerrahi Tedavi Planlanan Hastalarda Tanı Konulmasını Geciktiren Faktörler
Nuray Akyüz
S79
Orem Öz -Bakım Kuram’ına Göre Yaşlı Hastada Kalça Artroplasti Sonrası Komplikasyon ve Hemşirelik Bakımı: Ameliyat Sonrası Zorlu Hasta Örneği
Asiye Emre
S80
Kırık Sonrası Hastaların Alçı Deneyimi Üzerine Niteliksel Bir Çalışma: “Yarı İnsan Gibi Hissetmek Senan Mutlu
S81
Ameliyathane Hemşirelerinin Cerrahi Enstrümanları Tanımadaki Bilgi Düzeyleri
Dilaranur Turgut
S82
Cerrahi İrrigasyon Sıvıları İçin Doğru Sıcaklığın Belirlenmesinde Kişi ve Çevre Faktörlerinin Etkisi Nuran Ayşen Pamir Aksoy

CUMARTESİ 08:00-09:00
(Sözlü Bildiri Oturumu) SALON E
Oturum Başkanları: Aylin DURMAZ EDEER & Naz SAPAZ

S83
Cerrahi Hemşirelerinin Ağrıya İlişkin Bilgi, Tutum ve İnançları Ölçeği’nin Standartlarının Belirlenmesi: Bir Delphi Çalışması
Aysun Özdemir
S84
Meme Kanseri Nedeniyle Ameliyat Geçiren Hastaların Beden İmajı Algılarının Değişimi
Buse Yaren Bodur
S85
Ürostomı̇ Bakım Becerisi Değerlendirme Aracı Geliştirme
Hatice Merve Alptekin
S86
Ortopedik Cerrahi Geçiren Hastalarda Ameliyat Sonrası Erken Dönemde Susuzluğun Değerlendirilmesi
Açelya Türkmen
S87
Spinal Anestezi Uygulanan Hastalarda Anksiyete ve Ajitasyon Durumlarını Değerlendirme Ölçeklerini Geliştirme Çalışması
Nadiye Özer
S88
Bir Şehir Hastanesi Ameliyathanesinde Çalışan Hemşirelerin Kas İskelet Sistemi Ağrılarının Değerlendirilmesi ve Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi
Selda İğci Şanlı
S89
Aksiller Lenf Diseksiyonu Olan Meme Kanserli Hastalarda Lenf Ödem, Yorgunluk ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
Esma Özşaker
S90
Yoğun Bakım Hemşirelerinde Cilt Yırtıkları İle İlgili Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi Betul Ilbey Koc

CUMARTESİ 08:00-09:00
(Sözlü Bildiri Oturumu) SALON F
Oturum Başkanları: Eda DOLGUN & Karin DEMİRCİ

S92
Cerrahi Hemşirelerinin Ağrıya Yönelik Bilgi ve Davranışları
Sacide Yıldızeli Topçu
S93
Travma Nedeniyle Alt Ekstremite Fraktür Cerrahisi Geçiren Hastaların Deneyimleri: Fenomenolojik Bir Araştırma
Kamile Akarsu
S94
“Bulmacamı Hazırlıyorum, Akranımı Motive Ediyorum”: Ameliyathane Hemşireliği Dersinde Bulmaca Kullanımının Öğrenci Motivasyonuna ve Ders Çalışma Yaklaşımına Etkisi
Nevra Kalkan
S95
Ameliyathanede Cerrahi Dumanın Etkileri ve Korunma Önlemlerinin Belirlenmesi
Derya Gezer
S96
Abdominal Cerrahi Geçirecek Olan Hastalarda Sanal Gerçeklik Uygulamasının Anksiyete ve Korku Üzerine Etkisi
Nursevim Aydıngülü
S97
Robotik Cerrahide Hemşirelerin Deneyimleri: Niteliksel Çalışmaların Sistematik Analizi
Zeliha Özdemir Köken
S98
Cerrahi Girişim Geçirecek Hastalarda Ameliyat Öncesi Anksiyete ve Cerrahi Korku Düzeylerinin Ameliyat Sonrası Ağrıya Etkisinin Belirlenmesi
Cemile Çelebi
S99
Sağlık Profesyonellerinin Afet Triaj Yönetimi Deneyimleri: 2023 Kahramanmaraş Depremi Örneği
Barış Özdere

CUMARTESİ 08:00-09:00
(Sözlü Bildiri Oturumu) SALON G
Oturum Başkanları: Yaprak SARIGÖL ORDİN & Yelda Candan DÖNMEZ

S100
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Beyin Ölümü ve Donör Bakımı Sürecinde Yaşadıkları Zorluklar: Fenomenolojik Çalışma
Gülsüm Özcan Çetiner
S101
Varfarin Kullanan Hastaların Deneyimlerine Yönelik Niteliksel Çalışmaların Sistematik Analizi
Cemre Dürüst Ergün
S102
Robotik Cerrahi ameliyatlarında çalışan hemşireler ile Açık Cerrahi ameliyatlarında çalışan hemşireler arasındaki iş memnuniyeti karşılaştırması
Dilara Nur Turgut
S103
Ameliyathane ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşirelerinin Hasta Güvenliği Algısı: Çok Merkezli Bir Çalışma
Adile Savsar
S105
Hemşirelerin Klinik Karar Destek Sistemleri Hakkında Düşünceleri ve Etkileyen Etmenler
Alper Akyüz
S106
Lenfödem Ölçüm Cihazı- Bir Buluş Hikayesi 
Havva Bozdemir
S107
Genel Anestezi Altında Oral Cerrahi Uygulanan Hastaların Yakınlarını Kısa Mesajla Bilgilendirmenin Anksiyete ve Memnuniyet Düzeylerine Etkisi: Tek Kör Randomize Kontrollü Çalışma Protokolü Hatice Polat Şimşek
S143 Türkiye’de Ameliyata Bağlı Basınç Yaralanması İle İlgili Hemşirelik Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: Sistematik Derleme Sema Konateke
S59 Sosyal Görünüş Kaygısı ve Burun Tıkanıklığının Yaşam Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti ile İlişkisi: Septorinoplasti Hastalarının Prospektif Değerlendirilmesi Pınar Yılmaz Eker

CUMARTESİ 18:00-18:45
(Sözlü Bildiri Oturumu) SALON B
Oturum Başkanları: Burçak ŞAHİN KÖZE & Gönül ESER METE

S108
Ameliyathanede İstenmeyen Hipotermiye Yönelik Hemşirelerin Deneyimleri: “Kapalı Kutu”
Hülya Kızıl Toğaç
S109
Alt Ekstremitede Periferik Arter Hastalığı Tanısı Olan Bireylerin Hastalıkla İlgili Bilgi ve Davranışları
Dilara Şahan
S110
Ameliyathane Hemşirelerinin Steril Alanı Sürdürmeye Yönelik Deneyimleri
Nurten Taşdemir
S111
Kraniyal Cerrahide Cerrahi Sonrası İyileşmeyi Hızlandırma (ERAS) Protokolü’nün Türkiye’deki Nöroşirürji Kliniklerinde Uygulanabilirliği: Pilot çalışma
Fatma Balcı
S112
Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisinde Deliryum ve İlişkili Faktörler
Göknur Parlak
S113
Bariyatrik Cerrahi Ameliyatı Olacak Hastalara Yatış Öncesi Verilen Eğitimin Ameliyat Sonrası Hasta İyileşmesine Etkisi
Yaren Yurdakul
S114
Bariatrik cerrahi öncesi stres topunun ameliyat öncesi anksiyete üzerine etkisi
Çağla Toprak

CUMARTESİ 18:00-18:45
(Sözlü Bildiri Oturumu) SALON C
Oturum Başkanları: Nuray AKYÜZ & Dilara Nur TURGUT

S115
Altı Şubat Kahramanmaraş Depremleri Sonrasında Acil Servis ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşirelerinin Empati ve Tükenme Düzeylerinin Belirlenmesi: Çok Merkezli Kesitsel Çalışma
Aynur Koyuncu
S116
Abdominal Cerrahi Sonrası Şarkı Söylemenin Yaşam Bulguları, Ağrı ve Anksiyeteye Etkisinin İncelenmesi: Randomize Kontrollü Tasarım
Melis Merve Çetinkaya
S117
Tıbbi Cihaza Bağlı Basınç Yaralanması: Hemşirelerinin Bilgi ve Tutum Düzeyleri
Berna Dizer
S118
Günübirlik Cerrahi Hastalarının Ameliyat Öncesi Bilgi Gereksinimleri ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Merve Özsoy Durmaz
S119
Abdominal Cerrahi Etki Ölçeği'nin (ACEÖ) Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
Emel Cihan
S121
Gonartrozlu Yaşlı Hastalarda Spiritüel İyi Oluşun Cerrahi Korkusu Üzerine Etkisi
Sibel ALTINTAŞ

CUMARTESİ 18:00-18:45
(Sözlü Bildiri Oturumu) SALON D
Oturum Başkanları: Ümmü Yıldız FINDIK & Aylin DURMAZ EDEER

S122
Büyük Depremde Yoğun Bakım Hemşirelerinin Deneyimleri: Tanımlayıcı Niteliksel Bir Çalışma
Yasemin Yılmaz
S123
Hemşirelik Öğrencilerinin Elastik Basınçlı Çorap Kullanımına Yönelik Bilgi Düzeyi ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Filiz Salman
S124
Cerrahi Girişim Uygulanan Hastalarda Basınç Yaralanması Riskinin İncelenmesi
Selda Rızalar
S125
Major Abdominal Cerrahi Geçiren Yaşlılarda Kırılganlığın İyileşme Kalitesi ve Komplikasyonlar Üzerine Etkisi: Prospektif Bir Kohort Çalışması
Hatice Yüceler Kaçmaz
S126
Transüretral Prostat Rezeksiyonu Uygulanan Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Aile Destek Algısı
Hülya Üstündağ
S127
Açık Kalp Ameliyatı Sonrası Yoğun Bakım Hastalarında Girişimsel ve Girişimsel Olmayan Ağrının Değerlendirilmesi
Esra Özkan
S128
Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme (ERAS) Programının Hemşirelik Uygulamalarına Odaklı Akciğer Cerrahisi Üzerindeki Etkisi: Sistematik Derleme ve Meta-Anali
Özlem Kıvanç
S149 Cerrahi Birimlerde Çalışan Hemşirelerin Afetlere Hazır Olma Durumları ve Müdahale Özyeterliliklerinin İncelenmesi; Çok Merkezli Kesitsel Çalışma Aynur Koyuncu

CUMARTESİ 18:00-18:45
(Sözlü Bildiri Oturumu) SALON E
Oturum Başkanları: Pınar ONGUN & İlknur YAYLA

S129
Ameliyathane Hemşirelerinin Oryantasyon Sürecinin Değerlendirilmesi Emre Taşpınar
S130
Oryantasyon Eğitim Programlarında Perioperatif Hemşirelik Bakımına Yönelik Verilen Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Aylin Günay
S131
Onkolojik Cerrahi Geçiren Hastalara Bakım Verenlerin Bakım Verme Deneyiminin Olumlu Yönlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Cansu Hazal Yanardağ
S132
Çalışan Kadınların Meme Kanserine Karşı Kültürel Duyarlılıklarının Belirlenmesi Asiye Gül
S133
Ortopedik Cerrahi Sonrası Hasta Öğrenim Gereksinimlerinin Karşılanması ve Hemşirelik Bakımına İlişkin Hasta Memnuniyetinin Önemi Cemile Nida Kayış
S134 Total Diz Protezi Ameliyatı Olan Hastalarda Erken Dönem Ağrı Yönetim Sonuçlarının Değerlendirilmesi Elif Karahan
S135
Ay Konumu ve Gün Farklılıklarının Cerrahi Geçiren Hastalar Üzerindeki Etkisi
Mutlu Erdi Bilecen
S145 Anestezi Sonrası Ayılma Deliryumu: Türkçe 4 AT Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi  İslam Elagöz

CUMARTESİ 18:00-18:45
(Sözlü Bildiri Oturumu) SALON F
Oturum Başkanları: Eda DOLGUN & Gonca YAŞAR

S136
Diyabetik Ayak Tedavisinde Aktif ve Pasif Yara Kapama Yöntemlerinin Kullanımı: Olgu Sunumu
Emine Acar
S137
Hemşirelik Öğrencileri için Sözlü Sunum Değerlendirme Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Burçin Irmak
S138
Bariatrik Cerrahi Uygulanan Bireylerin Beslenme Davranışları ile İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi: Nitel Araştırma
Kıymet Öztepe Yeşilyurt
S140
Hemşirelikte Yapılan Randomize Kontrollü Çalışmalar
Askeri Çankaya
S141
Dezenfektanların Tümör Markırları Etkileşiminin Moleküler Doking ile Gösterilmesi
Sema Serpil Kılıç
S142
Kulak Burun Boğaz Hastalarının Cerrahi Korku Düzeyleri ile Konfor Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Fatma Sakli
S146 Diyabetik Yara Polikliniğine Başvuran Hastaların Öz Bakım Gücünün Ayak Bakım Davranışlarına Etkisi Çiğdem Yavuz Batmaz
S147 Onkolojik Cerrahi Hastalarının Tamamlayıcı ve İntegratif Tedavi Kullanma Durumları Züleyha Şimşek Yaban
S148 Stigmanın Bariatrik Cerrahiye Etkisi Dilek GÜNEŞ