YÜKSEK LİSANS & DOKTORA SÖZEL BİLDİRİ OTURUMLARI

CUMA 16:30-18:00
(Yüksek Lisans Sözlü Bildiri Oturumu) Uluslararası SALON ( SALON C)
Oturum Başkanları: Assoc. Prof. Yaprak SARIGOL ORDIN, RN & Esther ESPUÑES MESTRES, RN

YS1
Tiroid- Paratiroid Cerrahisi Sonrası Ağrı Yönetimi, Konfor Ve Memnuniyetin Sağlanmasında Sanal Gerçeklik Kullanımı
Berna Yılmaz
YS3
Ameliyathane Çalışanlarının Cerrahi Duman ve Radyasyon Güvenliği Hakkında Farkındalığının Belirlenmesi ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
Özdem Kaynar Kalkan
YS4
Kolorektal Kanser Cerrahisi Öncesi İnsentif Spirometri Uygulamasının Cerrahi Sonrası Solunum Parametrelerine Etkisi
Merve Modey
YS5
Abdominal Cerrahi Uygulanan Hastalarda Mobilizasyon Durumunun Ameliyat Sonrası Gastrointestinal Semptom ve Ağrı ile İlişkisinin İncelenmesi
İlknur Kasalar
YS6
Total Diz Protezi Ameliyatı Sırasında Hastalara Uygulanan Sanal Gerçeklik Uygulamasının Kaygı Düzeyi ve Yaşam Bulguları Üzerine Etkisi
Serap SAYAR
YS7
Tiriodektomi Ameliyatı Olacak Olan Hastalara Ameliyat Öncesi Verilen Eğitimin Ameliyat Sonrası Dönemde Konfora Etkisi
Melek Sancak
YS8
Kolorektal Cerrahi Geçiren Hastalarda Postoperatif Susuzluğun Hasta Konforu ve İyileşme Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Fırat Açıkgöz
YS9
PRONE POZİSYONUNDA LAMİNEKTOMİ AMELİYATI OLAN FARKLI ISITMA YÖNTEMLERİYLE PERİOPERATİF SÜREÇTE AKTİF ISITILAN HASTALARIN FİZYOLOJİK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Birgül Bağatur
YS10
AÇIK KALP CERRAHİSİ OLAN HASTALARDA TABURCULUK ÖNCESİ ANKSİYETE VE UYKU KALİTESİNİN İNCELENMESİ
Hale Nur Can

CUMA 16:30-17:30
(Yüksek Lisans Sözlü Bildiri Oturumu) SALON D 
Oturum Başkanı: Gülten SUCU DAĞ & Marin REPUSLIC

YS11
Pankreas Cerrahisi Sonrası Tip I ve Tip II Diyabetli Hastalarda Hipoglisemi Korkusu
Merve Nur Aydoğan
YS12
Fraktürü olan hastalarda farklı periyotlarda yapılan soğuk uygulamanın ağrı ve hasta memnuniyetine etkisi
Derya Kırıcı
YS13
ABDOMİNAL CERRAHİ GEÇİREN HASTALARIN ÖZ BAKIM GÜÇLERİ VE KONFOR DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
Buket Özkan
YS14
Ameliyathane Hemşirelerinin Mahremiyet Bilinci ile Etik Duyarlılık ve Empati Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Emine Gül Köksal Gündüzalp
YS15
Ameliyathane Hemşirelerinin Sütur Materyallerine Yönelik Bilgileri ile Kullanımı Sırasında Karşılaşılan Sorunların Değerlendirilmesi: İstanbul İlinde Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği
Cansu Kaçmaz
YS16
Diyabetik Yaralarda Uygulanan Hemşirelik Girişimleri ve Laboratuvar İzlemlerinin Değerlendirilmesi
Nurcan Bağatur
YS17
Kadınların Meme Kanseri Korkusu, Kadercilik Algısı ve Seçilmiş Faktörlerin Meme Kanseri Erken Tanı Davranışlarına Etkisi
Gizem Bakır
YS18
Cerrahi Hastalarında Karşılanamayan Hemşirelik Bakımı Algısı ile Hasta Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Melek Demir

CUMA 16:30-17:30
Yüksek Lisans Sözlü Bildiri Oturumu) SALON E
Oturum Başkanları: Seher DENIZ OZTEKIN & Arzu İLÇE

YS19
Hastalarda Ameliyat Öncesi Anksiyete ile Ameliyat Sonrası İyileşme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Nagehan Evkaya
YS20
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Alarm Algısı, Yorgunluğu ve Yönetimlerinin İncelenmesi
Züleyha Aykut
YS21
Durumu 805429 Pdf dosyası Ameliyat sonrası dönemdeki yeni doğanlarda beyaz gürültü sesinin ve emzik uygulamasının ağrıya ve ağlama sürelerine etkisi
Elif Çopur
YS22
Antikoagülan İlaç Kullanımına Yönelik Farklı Yöntemlerle Verilen Hemşirelik Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Cevriye Altuntaş
YS23
Sağlıklı Çalışma Ortamı Değerlendirme Aracının Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Başak Sarı
YS24
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Algıladıkları Çevresel Stresörler ile Manevi Destek Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Sibel Korkmazer
YS25
Kardiyak Outputu Düşük Açık Kalp Cerrahisi Geçiren Hastaların Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi
Gülbahar Karsız
YS26
Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Basınç Ülserlerinin Önlenmesindeki Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi
Yusuf İlhan

CUMA 17:30-18:30
(Yüksek Lisans Sözlü Bildiri Oturumu) SALON D
Oturum Başkanı: Arzu TUNA & Esma ÖZŞAKER

YS27
Koroner Arter Bypass Greft (Kabg) Ameliyatı Olacak Hastalara Ameliyat Öncesi Verilen Video ve Broşür Destekli Eğitimin Hastaların Anksiyete, Yaşam Bulguları Ve Ağrıları Üzerine Etkisi
Hatice Arslan
YS28
Ameliyata Bağlı Gelişen Basınç Yaralanması Riskinin Belirlenmesi
Merve Nur Tekeci
YS29
Ameliyathane Hemşirelerinin Çalışma Düzeninin Ekip Çalışması, Memnuniyet ve Motivasyon Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
Zehra Büyükdeğirmenci
YS30
Major Abdominal Cerrahi Sonrası Erken Mobilizasyonun Uyku Kalitesine Etkisi
Nurşen Kef
YS31
Cerrahi Hemşirelerde Merhamet Düzeyi ve Merhamet Yorgunluğunun İncelenmesi
Bahtışen Çakmak
YS32
Cerrahi Uygulanan Hastalarda Ameliyat Günü Ameliyathaneye Alınmayı Bekleme Süresinin Stres Yanıta Etkisi
Aynur Koyuncu
YS33
Ameliyat Sonrası İyileşmenin Değerlendirilmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması
Nurdan Sarmusakcı
YS34
Böbrek Nakli Alıcılarında Belirsizliğe Tahammülsüzlük, Psikolojik İyi Oluş ve Manevi İyilik Halinin İncelenmesi
Canan Bakan
YS35
Yoğun Bakım Ünitesi’nde Çalışan Hemşirelerin Covid 19 Pandemisi Süresince İzolasyon Önlemlerine Uyumu İle Sağlık Kaygısı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Yasemin Altinbaş
YS36
Cerrahi Hastalarında Basınç Yarası İnsidansı ve Risk Faktörlerinin Etkisinin İncelenmesi
Tülay Yavan

CUMARTESİ 09:15-10:15
(Doktora Sözlü Bildiri Oturumu) Uluslararası SALON (SALON C)
Oturum Başkanları: Assoc. Prof. Fatma VURAL, RN & Marin REPUSTIC, RN

DS1
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Deliryumda Olan Hastalara Bakım Verirken Yaşadığı Güçlükler; Nitel Araştırma
Neslihan Sarı
DS2
Ameliyathanede Güvenli Teknoloji Kullanım Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Dilay Hacıdursunoğlu Erbaş
DS3
Kardiyovasküler Cerrahi Hastalarında Hızlandırılmış İyileşme Protokollerinin Hasta Sonuçlarına Etkisi: Bir Sistematik Derleme ve Metaanaliz
Nurşah Büyükçamsarı Şanlıer
DS4
Ameliyathanedeki Dikkat Dağıtıcılar: Sağlık Çalışanları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Hacire Devran Ecer
DS5
Hastanede Çalışan Hemşireler İçin İş Doyum Ölçeği II’nin Türkçe Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Pelin Sari Keleş
DS6
Bariatrik Cerrahi Uygulanan Bireylerin Beslenme Davranışları ile İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi: Nitel Araştırma
Kıymet Öztepe Yeşilyurt
DS7
Trakeostomili Hastaların Bakım Vericilerine Trakeal Aspirasyon Uygulamasının Öğretilmesinde Similasyon Maketi ve Mobil Uygulamanın Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Yeliz Şapulu Alakan
DS8
Koroner Anjiyografi Yapılan Hastaların Kateter Çekimi Sürecinde, Sanal Gerçeklik ve Akupresur Uygulamalarının; Ağrı, Anksiyete, Vital Bulgular ve Konfor Üzerine Etkisi
Esma Gökçe
DS9
 
Yanıklı Hasta Bakımında Sanal Gerçeklik ve Müziğin Ağrı, Anksiyete ve Ağrı Anksiyetesi Üzerine Etkisi
Rabia Görücü

CUMARTESİ 15:15-16:30
(Doktora Sözlü Bildiri Oturumu) Uluslararası SALON (SALON C)
Oturum Başkanları: Assoc Prof. Ozlem BILIK, RN & Prof. Suresh SHARMA, RN

DS11
Laparoskopik Abdominal Cerrahi Sonrası Sanal Gerçeklik Uygulaması ve Müziğin Hastaların Yaşam Bulguları, Ağrı ve Konforu Üzerine Etkisi
Şerafettin OKUTAN
DS12
Parsiyel Kalça Protezi Uygulanan Hastalarda Abdominal Masajın Boşaltım Aktivitesi ve Solunum Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi
Canan Kanat
DS13
Kolonoskopi Planlanan Hastalarda Mobil Uygulama Temelli Bağırsak Hazırlığı Eğitiminin Hastanın Bağırsak Hazırlığı Uyumuna, Kalitesine ve Anksiyete Düzeyine Etkisi
Kübra Şengör
DS14
Korozif Özofagus Yanıklı Çocukların Ailelerinde Destek Grup Girişiminin Anksiyete, Başa Çıkma ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Nazife Gamze Özer Özlü
DS15
E-Mobil ve Yazılı Eğitimin Transüretral Prostat Rezeksiyonu Yapılan Hastaların Yaşam ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi
Şeyma Yurtseven
DS16
Total Diz Protezi Ameliyatında Uygulanan Gürültü Kontrol Yöntemleri ve Müzik Terapisinin Anksiyete, Yaşam Bulgusu ve Ameliyat Sonrası Ağrıya Etkisi
Mahmut Dağcı
DS17
Mulaj kullanımı hemşirelik öğrencilerinin yara bakım becerisini etkiler mi?: Randomize kontrollü çalışma
Havva Kara
DS18
Androjen Baskılama Tedavisi Uygulanan Hastalara Verilen Eğitim ve Telefonla İzlemin Semptom Yönetimine ve Yaşam Kalitesine Etkisi
Tuğba Sınmaz
DS19
Kolorektal Cerrahi Sonrası Hastalara Uygulanan Aromaterapi Masajının Erken Dönem Semptom Kontrolüne Etkisinin Değerlendirilmesi
Dilek Aygin
 
DS20
Sanal Gerçeklik Gözlüğü Kullanılarak Yapılan Senaryo Tabanlı Üç Boyutlu Videolu Eğitimin Hemşirelik Öğrencilerinin Cerrahi El Yıkama ve Steril Giyinme Becerisi Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Randomize Kontrollü Çalışma
Songül Güngör
DS21
Alt ekstremite periferik arter hastalığı olan hastalara Orem Öz Bakım Eksikliği Hemşirelik Teorisi'ne dayalı hazırlanan algoritma eğitim kitapçığının etkisi: Bir karma yöntem çalışması
Nevra Kalkan
DS22
Koroner Arter Bypass Ameliyatı Sonrası Farklı Taburculuk Eğitim Yöntemlerinin Taburculuğa Hazırlık ve Öz-Yeterliliğe Etkisi
Dilara Şahan
DS23
Ameliyathane Hemşirelerinin Şiddet Deneyimleri: Niteliksel Çalışma
Nurdan Pala Dağoğlu
DS24 Basınç Yaralanmalarında Aloe Vera ve Propolisin Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi Özgül Aydemir